Skip to content

Primary School Castle

Goireasan Bun-sgoil

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig

Gaelic4Parents

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig
Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail

Gàidhlig nan Òg

Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail
Bi Sunndach

Bi Sunndach agus Seinn!

Geamannan seinn Gàidhlig – bhidiothan, audio agus eile!
Bear Hunt

Tha Sinn a’ Dol a Shireadh Mathan

Seo leabhar chloinne le dealbhan bho 1989
Fonaigs don bhun-sgoil – leasaich briathrachas, labhairt agus èisteachd

Fios air Fuaimean

Fonaigs don bhun-sgoil – leasaich briathrachas, labhairt agus èisteachd
Giglets

Giglets ann an Gàidhlig

Sgeulachdan clasaigeach air an ath-innse le Giglets
Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG

Lasadh

Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG
Cùrsa a chleachdas tidsearan aig nach eil Gàidhlig idir no dìreach beagan Gàidhlig

Go!Gaelic

Cùrsa a chleachdas tidsearan aig nach eil Gàidhlig idir no dìreach beagan Gàidhlig
An aon chomaig Gàidhlig air-loidhne do chlann

'Smathsin

An aon chomaig Gàidhlig air-loidhne do chlann
Pasgan a tha an cois ciste làn de mhic-samhail nithean Lochlannach

Na Lochlannaich

Pasgan a tha an cois ciste làn de mhic-samhail nithean Lochlannach
Goireas eadar-chuspaireil a chuidicheas le teagasg WW2 ann am P4-7

An Dàrna Cogadh

Goireas eadar-chuspaireil a chuidicheas le teagasg WW2 ann am P4-7
Air 1 Faoilleach, 1919, chaidh HMY Iolaire fodha faisg air caladh Steòrnabhaigh

Call na h-Iolaire

Air 1 Faoilleach, 1919, chaidh HMY Iolaire fodha faisg air caladh Steòrnabhaigh
Eachdraidhean-beatha goirid air daoine ainmeil

Beatha le Buaidh

Eachdraidhean-beatha goirid air daoine ainmeil
Còrr is 30 teacsa a tha freagarrach airson Leughadh agus Sgrìobhadh Co-roinnte

Ceàird an Sgrìobhaiche

Còrr is 30 teacsa a tha freagarrach airson Leughadh agus Sgrìobhadh Co-roinnte
Mataichean bùird, Cairtean Dèan Seantans, Seantansan Loop, Postairean

Goireasan Cànain

Mataichean bùird, Cairtean Dèan Seantans, Seantansan Loop, Postairean
Gnìomhan ciùil agus bhidiothan trèanaidh ann am buidhnean ron-sgoil

A’ Chiste-chiùil

Gnìomhan ciùil agus bhidiothan trèanaidh ann am buidhnean ron-sgoil
Taoitear slàn le Fran Gray le audio agus leabhar ri luchdachadh a-nuas

An Fhìdeag Albannach

Taoitear slàn le Fran Gray le audio agus leabhar ri luchdachadh a-nuas
Grunn ghoireasan, ’s nam measg tha matamataig, robotaigs agus Raspberry Pi

STEM

Grunn ghoireasan, ’s nam measg tha matamataig, robotaigs agus Raspberry Pi
Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch

Seo Sibh!

Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch
Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt

Leasachadh Cainnt agus Gàidhlig

Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt
Notaichean do thidsearan air grunn leabhraichean chloinne sònraichte

Leugh & Leasaich

Notaichean do thidsearan air grunn leabhraichean chloinne sònraichte
18 sgeulachdan traidiseanta, cuid à Alba, beòthaichte do chlann

Sgeulachdan Traidiseanta

18 sgeulachdan traidiseanta, cuid à Alba, beòthaichte do chlann
Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir

Mar a chuala mise e

Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir
Diofar sheòrsaichean de cheallan: craiceann, fèithean, fuil agus cnàmhan

Obair nan Ceallan

Diofar sheòrsaichean de cheallan: craiceann, fèithean, fuil agus cnàmhan
My name is not refugee

Chaidh an leabhar-dhealbhan cliùteach Chan e Fògarach m’ ainm a sgrìobhadh le Kate Milner.

Tha an leabhar a’ leantainn balach beag agus a mhàthair air turas bhon dachaigh ann an dùthaich nach deach ainmeachadh sa bheil cogadh, gu àite sàbhailte fada air falbh.

Tha an leabhar a’ dèiligeadh ris a’ mhì-chinnt, an iomagain, a’ chlaoidheadh an dlùth-cheangail eadar pàrant agus pàiste.

Air mòran dhuilleagan tha ceistean dìreach do leughadair a tha a’ brosnachadh co-fhaireachdainn agus cnuasachadh – dè dhèanadh tusa nan tachradh seo dhut?

No Package Found!
  Illustration: Mother and child

  Postairean Ciùil

  Chaidh na 33 postairean seo fhoillseachadh don dàrna/treas ìre le Stòrlann.

  Cuideachd, le stiùir bho thidsearan, chaidh 5 de na postairean a chlò-bhualadh agus a chur gu sgoiltean.

  Cùm sùil a-mach air an son ‘s iad a’ tighinn a dh’aithghearr!

  Icon
  Postairean Daydream - Seata slàn
  Elements
  comharran-ciuil

  PLASTAIG

  ’S e goireas tar-churraicealam a tha seo a chuidicheas sgoilearan gu ionnsachadh mun a’ bhuaidh a th’ aig plastaig air an àrainneachd, air beathaichean agus air daoine air feadh an t-saoghail, carson a dh’fhàs e na thrioblaid mhòr, agus gu bheil pàirt aig gnìomhachasan, riaghaltasan, sgoiltean agus a’ mhòr-shluagh airson fuasgladh fhaighinn air a’ chùis.

  Plastaig

  PDF

  No Package Found!
   Fir for Luck

   Am biodh tusa cho treun ’s gun dèanadh tu sabaid?

   Nuair a bha baile Seònaid, a bha 12, ann an cunnart, chuir i roimhpe rudeigin a dhèanamh.

   Rinn i co-dhùnadh san spot a dh’fhaodadh gach nì a thoirt bhuaipe: a dachaigh, a teaghlach – fiù ’s a beatha.

   Am b’ urrainn Seònaid am baile a shàbhaladh bho sgrios? Air neo an rachadh an teaghlach ’s na caraidean aice a chur às na dachaighean aca, gun fhios dè bhiodh romhpa?

   Stèidhichte air tachartasan fìor, tha Giuthas Sealbhach ag innse sgeulachd bhrùideil nam Fuadaichean air a’ Ghàidhealtachd, nuair a bha barrachd meas aig na h-uachdarain air caoraich na bha aca air daoine.

   pine-cones
   YoS-logo-gaelic_supporting-white-ns

   Sgeulachdan le Catrìona Lexy Chaimbeul

   Catriona Lexy Campbell

   Èistibh ri trì sgeulachdan bhon ùghdar, bana-bhàrd agus cleasaiche, Catrìona Lexy Chaimbeul agus gabh pàirt anns na bùithean-obrach a leanas. Gheibh sibh cothrom na sgeulachdan agaibh fhèin a dhèanamh san aon stoidhle. Chòrdadh e rinn na sgeulachdan agaibh a leughadh, nach cuir sibh iad gu oifis@storlann.co.uk

   Chluinnear dà sgeulachd à beul-aithris agus aon air a sgrìobhadh le Catrìona i fhèin a tha a’ nochdadh anns an leabhar aice Sgeulachdan Eagalach Feagalach.

   ’S e cothrom a th’ ann do sgoilearan sgeulachadan thradiseanta a chluinntinn, na sgilean èisteachd is làbhairt agus sgrìobhaidh a leasachadh agus am macmeanma aca a bheothachadh. Siuthadaibh!

   HM Queen

   A’ Bhanrigh

   Thug Ealasaid II seirbheis mar Bhanrigh airson 70 bliadhna agus 214 lathaichean. B’ i am monarc Breatannach a b’ fhaide a bha a’ riaghladh riamh, agus b’ i an ceannard stàite boireann a b’ fhaide a chaidh a chlàradh ann an eachdraidh.

   EAchdraidh Mo Bhaile
   eachdraidh mo Bhaile

   Eachdraidh mo Bhaile

   Tha an goireas seo airson taic a thoirt do sgoiltean na sgilean èisteachd is labhairt, sgilean rannsachaidh agus sgilean teicneòlais aig sgoilearan a chur an gnìomh. Tron rannsachadh gheibh a’ chlann eòlas air pàirt de dh’eachdraidh agus cultar na sgìre.
    
   ’S e cothrom fìor mhath a tha seo do sgoilearan a’ Ghàidhlig aca a chleachdadh air taobh a-muigh a’ chlas agus eòlas fhaighinn air luchd-labhairt na Gàidhlig anns an sgìre aca fhèin.
    
   Le taic ’s dòcha bho Chomann Eachdraidh no Oifigear Leasachaidh Gàidhlig, dh’fhaodadh na h-agallamhan a bhith aghaidh ri aghaidh, air a’ fòn no thairis air an eadar-lìon. Bidh riaghailtean diofraichte aig gach comhairle a rèir an teicneòlais a tha ceadaichte agus riaghailtean a thaobh sàbhailteachd air an eadar-lìon, me, fònaichean-làimhe, Zoom, Skype ’s msaa.
   Please use your keyboard space bar or arrows to navigate
   No Package Found!
   Vintage image of pocket watch
   No Package Found!
   vintage-lantern
   No Package Found!
   No Package Found!
   Planet Earth
   Graphic text: Climate change

   Ìre 1

   Powerpoint

   No Package Found!

    Ìre 2

    Powerpoint

    No Package Found!

     Bhidio

     No Package Found!

      Ìre 2

      PDF

      No Package Found!
      Faireachdainnean

      Goireasan airson taic a thoirt do chlann na faireachdainnean aca aithneachadh, gan chur an cèill agus a’ dèiligeadh ri faireachdainnean làidir ann an dòigh dheimhinneach.

      Feelings

      PDF

      No Package Found!

       Seat phostairean/mataichean fhaclan a ghabhas cleachdadh ann an diofar dhòighean airson clann a chuideachadh gus am briathrachas agus an sgilean litearrachd faireachail a leasachadh.

       Powerpoint

       No Package Found!

        Faclan Feumail – Goireas Taic Litreachas

        Goireasan airson taic a thoirt do chlann le leughadh, sgrìobhadh agus litreachadh. Leis an fhaclair shìmplidh seo thèid briathrachas sgoilearan P1-4 a leudachadh agus thèid bun-sgilean a leasachadh nuair a tha iad ag ionnsachadh aig an taigh.

        Tha dealbhan tarraingeach a’ sealltainn ciall gach facail agus tha liostaichean ann cuideachd le gnìomhairean, facail calg-dhìreach an aghaidh a chèile, dathan, lathaichean agus àireamhan gu 20.

        No Package Found!
         Scotland

         Luchd-saidheans Albannach

         CfE Ìre 2

         Tha an goireas tar-churraicealam seo a’ toirt cothrom do sgoilearan faighinn a-mach mu 8 luchd-saidheans cudromach, a tha ainmeil agus nach eil cho ainmeil, fireannaich agus boireannaich. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh airson fiosrachadh agus an ceangal ri sgrìobhadh; le seo ‘s urrainn sgoilearan na teacsaichean a chleachdadh mar mhodailean, cuide ris a’ PhowerPoint agus am mat fhaclan, airson teacsaichean eachdraidh-beatha a sgrìobhadh iad fhèin.

         Anns a’ ghoireas tha:

         • 8 teacsaichean leughadh airson fiosrachadh, aig trì ìrean dùbhlain, le diofar cheistean
         • PowerPoint agus mat fhaclan mun dòigh san sgrìobh thu eachdraidh-beatha
         • Ceistean sgilean smaoineachaidh
         • Geama chairtean
         Vintage Penicillin Bottle
         Alexander Fleming
         No Package Found!
          Antique microscope

          Èist ’s Leugh

          Faidhlichean fuaim

          • Plòighe le Paidhtean
          • Luchrabain Lionmhor
          • Banana Mhozart
          • Suathadh
          • Shona, Sgrùdaire Fhaclan

          Leabhar-latha Ionnsachadh Dachaigh

          Mapadh

          mapping

          Tha mapaichean air an dèanamh le luchd-tarraing mhapaichean airson daoine a stiùireadh.

          Faigh a-mach mu dhiofar sheòrsaichean mapa agus mar a chleachdas tu co-chomharran airson àite no rud a lorg air map.

           

          Àireamhachd agus matamataig : eòlasan agus builean
          Cumadh, suidheachadh agus gluasad
          Ceàrn, co-chothromachd agus cruth-atharrachadh
          MTH 1-18a
          MTH 2-18a

          An Roinn Eòrpa

          CfE Ìre 2

          ’S e goireas tar-churraicealam a tha seo a chuidicheas sgoilearan gu cur ris a’ mhap-inntinn aca agus eòlas a chur air dòighean-beatha, cruth-tìre, àiteachan cudromach agus cultar ann an dùthchannan san Roinn Eòrpa.
          Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh agus sgrìobhadh theacsaichean
          neo-fhicsean, agus tha e a’ toirt cothrom dhaibh na sgilean rannsachaidh agus na sgilean cruthachail aca a leasachadh.

          Anns a’ ghoireas seo tha:

          8 earrannan leughaidh airson fiosrachadh, aig trì ìrean,
          le ceistean agus dùbhlain.
          Stiùireadh air mar a sgrìobhar aithisg agus stuthan-taic sgrìobhaidh do sgoilearan.
          Duilleagan-obrach mu mhapaichean..
          Geama chairtean Top Trumps.
          Duilleagan-rannsachaidh mu dhòighean-siubhail.

          Volcanoes

          ’S e fuasgladh anns an talamh far a bheil magma teth à doimhneachd na talmhainn a’ bruthadh suas chun an uachdair a th’ ann a’ bholcàno. Mar as trice, tha iad coltach ri beanntan.

          30 Latha de Mhothachas

          Leabhar-latha gus inntinn fhosgailte agus smaoineachadh deimhinneach a bhrosnachadh.

          Leis an leabhran seo bidh tu a’ cumail d’ inntinn air na rudan deimhinneach nad bheatha. Co-dhiù a bheil iad beag no mòr, tha iad uile cudromach. ’S e dòigh a th’ ann air smaoineachadh air na rudan matha nad bheatha agus grèim a chumail orra.

          mindfullness-boy

          Roilig faclan cumanta & Nathraichean agus àraidhean

          dice
          Roillig faclan

          Pasgan gheamannan a tha freagarrach do sgoilearan ann an clas 1-3 airson practas a dhèanamh air faclan cumanta ann an dòigh spòrsail!

          Snakes and ladders

          Roilig stòiridh

          Roilig dìsinn agus cleachd do mhac-meanmna gus stòiridh a dhèanamh!

          Pasgan cànain do sgoilearan ceann shìos na bun-sgoile. An cois seo, tha gnìomhan gràmair, sgrìobhadh agus cothroman airson briathrachas a leudachadh.

          neòineachan
          wolf
          Dèan Stòiridh

          Tòisich le ‘Uair a bha siud’ agus inns stòiridh a tha a’ ceangal nan 9 dealbhan ri chèile…

          DICE
          Storyworlds

          Tha sreath leabhraichean Storyworlds ri fhaighinn mar leabhraichean audio air Gaelic4Parents.com agus air Soundcloud.com. Rinn sinn sgan de na leabhraichean gu lèir agus tha iad a-nis rim faotainn mar pdfs air làrach SeoSibh!

          Girls with dogs
          Soundcloud

          Tha mìltean faidhlichean fuaim againn, còrr is 300 leabhar audio nam measg. Tha iad rim faotainn air diofar làraich ach cuideachd air Soundcloud.com

          • Leugh
          • Sgrìobh
          • Cunntais
          • Geamannan
          • Tòrr eile!
          • Fileanta
          • Ceumannan
          • Gàidhlig nan Òg
          • Bi Sunndach agus Seinn
          • Tòrr eile!
          • An t-sìde
          • Obraichean
          • Làithean na seachdain
          • Cuspairean sgoile
          • Tòrr eile!

          [timeline username=”STORLANN” theme=”light” width=”300″ height=”400″ title=”Twitter”]

          Seo Sibh!

          Tha goireas aig Stòrlann a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.
          Aon uair ’s gun tèid na stuthan a luchdachadh suas, nì Stòrlann luachadh orra, sgioblachdh a thaobh càileachd agus gràmar, agus eadar-theangachadh ma tha sin a dhìth.