Skip to content

An Roinn Eòrpa

CfE Ìre 2

’S e goireas tàr-churraicealam a tha seo a chuideachas sgoilearan gu cur
ris a’ mhap-inntinn aca agus eòlas a chur air dòighean-beatha, cruth-tìre, àiteachan cudromach agus cultar ann an dùthchannan san Roinn Eòrpa. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh agus sgrìobhadh theacsan neo-fhicsean, agus tha e a’ toirt cothrom dhaibh na sgilean rannsachaidh agus na sgilean cruthachail aca a leasachadh.”

Anns a’ ghoireas seo tha:

8 earranan leughaidh airson fiosrachaidh, aig trì ìrean, le ceistean agus dùbhlain.
Stiùireadh air mar a sgrìobhar aithisg agus stuthan-taic sgrìobhaidh do sgoilearan.
Duileagan-obrach mu mhapaichean.
Geama chairtean Top Trumps.
Duilleagan-rannsachaidh mu dhòighean-siubhail.