Skip to content
An t-Alltan
rachel-kellow-1

 Laoich Spòrs Ghàidhealach – Raonaid Kellow

An t-Alltan

  • Ceumannan – Fàilte gu Ceumannan – Emma Burrows
  • Ceumannan – Fàilte gu Ceumannan air-loidhne – Emma Burrows
  • Ceumannan – A’ dèanamh aonadan Ceumannan eadar-ghnìomhach air Google Docs – Alasdair Bauld
  • Ceumannan – Wordwall – A’ cruthachadh gheamannan air loidhne x 4 – Emma Burrows
  • Fileanta – An làrach-lìn – Màiri NicRisnidh
  • Fileanta – A’ teagasg litreachas aig Nàiseanta 4/5 (Nobhail) – Iain Cuimneach
  • Fileanta – A’ cur eòlas air aonad Runrig – Seonaidh Charity
  • RSHP – Goireas nàiseanta – Diane Brus
  • Google Forms – A’ dèanamh mheasaidhean agus obair-dachaigh – Iain Cuimneach
  • Quizlets – Ceitidh Chaimbeul