Faclan-Feumail

Faclan Feumail

Goireas Taic Litreachas

  • faclain-feumail1
  • faclain-feumail2
  • faclain-feumail3

Goireas airson taic a thoirt do chlann le leughadh, sgrìobhadh agus litreachadh. Leis an fhaclair shìmplidh seo thèid briathrachas sgoilearan P1-4 a leudachadh agus thèid bun-sgilean a leasachadh nuair a tha iad ag ionnsachadh aig an taigh.

Tha dealbhan tarraingeach a’ sealltainn ciall gach facail agus tha liostaichean ann cuideachd le gnìomhairean, facail calg-dhìreach an aghaidh a chèile, dathan, lathaichean agus àireamhan gu 20.