Skip to content
Scotland

Luchd-saidheans Albannach

CfE Ìre 2

Tha an goireas tar-churraicealam seo a’ toirt cothrom do sgoilearan faighinn a-mach mu 8 luchd-saidheans cudromach, a tha ainmeil agus nach eil cho ainmeil, fireannaich agus boireannaich. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh airson fiosrachadh agus an ceangal ri sgrìobhadh; le seo  ‘s urrainn sgoilearan na teacsaichean a chleachdadh mar mhodailean, cuide ris a’ PhowerPoint agus am mat fhaclan, airson teacsaichean eachdraidh-beatha a sgrìobhadh iad fhèin.

Anns a’ ghoireas tha:

  • 8 teacsaichean leughadh airson fiosrachadh, aig trì ìrean dùbhlain, le diofar cheistean 
  • PowerPoint agus mat fhaclan mun dòigh san sgrìobh thu eachdraidh-beatha
  • Ceistean sgilean smaoineachaidh
  • Geama chairtean
Vintage Penicillin Bottle