Skip to content
Jessie MacLachlan
Sgeulachd-Seonaid-NicLachlainn

Bha Seònaid NicLachlainn na seinneadair ainmeil.

Sheinn i ann an tallachan mòra, spaideil air feadh an t-saoghail.

Bha mìltean a’ tighinn ga cluinntinn.

Bha i a’ seinn òrain Albannach ann an dòigh cho ealanta ’s gun tug daoine oirre  ‘The Queen of Scottish Song’.

Seònaid NicLachlainn