Skip to content

Rainbow book

Goireasan Àrd-sgoil

A’ cur taic ri foghlam Gàidlig gu nàiseanta bho 1999

Stòrlann

A’ cur taic ri foghlam Gàidlig gu nàiseanta bho 1999
Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil

Ceumannan

Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil
Cruinneachadh de stuthan gu sònraichte do sgoilearan Gàidhlig aig N3, 4 agus 5.

Fileanta

Cruinneachadh de stuthan gu sònraichte do sgoilearan Gàidhlig aig N3, 4 agus 5.
Còrr is 43,600 clàr air-loidhne (mu 30,000 sa Ghàidhlig)

Tobair an Dualchais

Còrr is 43,600 clàr air-loidhne (mu 30,000 sa Ghàidhlig)
Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir

Mar a chuala mise e

Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir
Pasganan-obrach air diofar chuspairean do sgoilearan Gàidhlig ÀS1 gu ÀS3

Pasganan-obrach

Pasganan-obrach air diofar chuspairean do sgoilearan Gàidhlig ÀS1 gu ÀS3
Cruinneachadh de sgeulachdan goirid an latha an-diugh

Mealladh

Cruinneachadh de sgeulachdan goirid an latha an-diugh
Tro cho-obrachadh ri Oilthigh Herriot-Watt, 10 aonadan saidheans airson Ìre 3

SCHOLAR

Tro cho-obrachadh ri Oilthigh Herriot-Watt, 10 aonadan saidheans airson Ìre 3
A’ brosnachadh ùidh ann an slàinteachas, cruthachalachd, agus cùisean uaine

Eaconamas Dachaigh

A’ brosnachadh ùidh ann an slàinteachas, cruthachalachd, agus cùisean uaine
Grunn sgeulachdan do luchd-ionnsachaidh agus do fhileantaich

Eadar Dà Sgeul

Grunn sgeulachdan do luchd-ionnsachaidh agus do fhileantaich
Seachd de na sgeulachdan bhon leabhar air an cur gu sgriobtaichean dràma

Eadar Dà Sgeul- Dràma

Seachd de na sgeulachdan bhon leabhar air an cur gu sgriobtaichean dràma
Stòr briathrachais air-loidhne airson cuspairean a theagasg tron Ghàidhlig

Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

Stòr briathrachais air-loidhne airson cuspairean a theagasg tron Ghàidhlig
Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch

Seo Sibh!

Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch
Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt

Leasachadh Cainnt agus Gàidhlig

Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt
Gràmar-g

Gràmar-G

Stiùireadh air cleachdadh an latha an-diugh. Taic le grunn phuingean cànain

CRUINN-EÒLAS
Leabhar Cùrsa – Nàiseanta 4 and 5

Cruinn-eòlas

Is e cuspair cudromach a tha ann an Cruinn-eòlas oir tha e a’ toirt cothrom dhuinn diofar sgilean ionnsachadh: sgilean a dh’fheumas sinn airson mapadh, airson obair air a’ bhlàr-a-muigh, airson rannsachadh agus airson fiosrachadh is dàta a mhìneachadh ’s a thaisbeanadh. Tha e cuideachd a’ toirt cothrom dhuinn ar sgilean smaoineachaidh, ar sgilean litearrais agus ar sgilean àireamhachd a thoirt air adhart nuair a bhios sinn a’ dèiligeadh ri diofar earrannan den chuspair. Bidh sinn a’ leasachadh chomasan a tha feumail airson cosnadh, iomairt agus
saoranachd. Tha na sgilean seo feumail ann an iomadh suidheachadh eile agus bidh iad nan cuideachadh a thaobh ionnsachadh san fharsaingeachd, beatha làitheil agus obair làitheil.

Mapadh Rannsachadh
Sgilean cruinn-eòlasach
Cruinneachadh Pròiseasadh


An Seotal
An Seotal

Briathrachas Nuadh-eòlas, Briathrachas Eadar-lìn, Faclair Matamataig & Clàr nan Eileamaidean

Icon
Briathrachas Eadar-lìn
Icon
Faclair Matamataig
Icon
Clàr nan Eileamaidean
  Volcanoes

  ’S e fuasgladh anns an talamh far a bheil magma teth à doimhneachd na talmhainn a’ bruthadh suas chun an uachdair a th’ ann a’ bholcàno. Mar as trice, tha iad coltach ri beanntan.

  Apps

  Gaelic Accents Plugin

  Ri fhaighinn taobh a-staigh Google Docs agus a dh’aithghearr ann an Microsoft 365

  Soundcloud

  Tha mìltean faidhlichean fuaim againn, còrr is 300 leabhar audio nam measg. Tha iad rim faotainn air diofar làraich ach cuideachd air Soundcloud.com

  • Leugh
  • Sgrìobh
  • Cunntais
  • Geamannan
  • Tòrr eile!
  • Fileanta
  • Ceumannan
  • Gàidhlig nan Òg
  • Bi Sunndach agus Seinn
  • Tòrr eile!
  • An t-sìde
  • Obraichean
  • Làithean na seachdain
  • Cuspairean sgoile
  • Tòrr eile!

  Seo Sibh!

  Tha goireas aig Stòrlann a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.
  Aon uair ’s gun tèid na stuthan a luchdachadh suas, nì Stòrlann luachadh orra, sgioblachdh a thaobh càileachd agus gràmar, agus eadar-theangachadh ma tha sin a dhìth.