Skip to content

Rainbow book

Goireasan Àrd-sgoil

A’ cur taic ri foghlam Gàidlig gu nàiseanta bho 1999

Stòrlann

A’ cur taic ri foghlam Gàidlig gu nàiseanta bho 1999
Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil

Ceumannan

Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil
Cruinneachadh de stuthan gu sònraichte do sgoilearan Gàidhlig aig N3, 4 agus 5.

Fileanta

Cruinneachadh de stuthan gu sònraichte do sgoilearan Gàidhlig aig N3, 4 agus 5.
Còrr is 43,600 clàr air-loidhne (mu 30,000 sa Ghàidhlig)

Tobair an Dualchais

Còrr is 43,600 clàr air-loidhne (mu 30,000 sa Ghàidhlig)
Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir

Mar a chuala mise e

Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir
Pasganan-obrach air diofar chuspairean do sgoilearan Gàidhlig ÀS1 gu ÀS3

Pasganan-obrach

Pasganan-obrach air diofar chuspairean do sgoilearan Gàidhlig ÀS1 gu ÀS3
Cruinneachadh de sgeulachdan goirid an latha an-diugh

Mealladh

Cruinneachadh de sgeulachdan goirid an latha an-diugh
Tro cho-obrachadh ri Oilthigh Herriot-Watt, 10 aonadan saidheans airson Ìre 3

SCHOLAR

Tro cho-obrachadh ri Oilthigh Herriot-Watt, 10 aonadan saidheans airson Ìre 3
A’ brosnachadh ùidh ann an slàinteachas, cruthachalachd, agus cùisean uaine

Eaconamas Dachaigh

A’ brosnachadh ùidh ann an slàinteachas, cruthachalachd, agus cùisean uaine
Grunn sgeulachdan do luchd-ionnsachaidh agus do fhileantaich

Eadar Dà Sgeul

Grunn sgeulachdan do luchd-ionnsachaidh agus do fhileantaich
Seachd de na sgeulachdan bhon leabhar air an cur gu sgriobtaichean dràma

Eadar Dà Sgeul- Dràma

Seachd de na sgeulachdan bhon leabhar air an cur gu sgriobtaichean dràma
Stòr briathrachais air-loidhne airson cuspairean a theagasg tron Ghàidhlig

Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig

Stòr briathrachais air-loidhne airson cuspairean a theagasg tron Ghàidhlig
Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch

Seo Sibh!

Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch
Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt

Leasachadh Cainnt agus Gàidhlig

Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt
Gràmar-g

Gràmar-G

Stiùireadh air cleachdadh an latha an-diugh. Taic le grunn phuingean cànain

NUADH-EÒLAS
Leabhar Cùrsa – Nàiseanta 4 and 5

Democracy in Scotland

Tha an deasachadh seo de Deamocrasaidh ann an Alba agus san RA air ùrachadh airson cùrsaichean Nàiseanta 4 agus 5.

Dèan cinnteach gu bheil sgoilearan deiseil airson gach pàirt den mheasadh aca le stuthan a tha a’ còmhdach riatanasan a’ chlàir-teagaisg.

Tha an leabhar seo a’ cur taic ris a’ cur taic ris an t-sònrachadh cùrsa as ùire agus a’ dèiligeadh ris a h-uile sgil a tha air a chòmhdach ann an deuchainnean SQA.

EACHDRAIDH – MALAIRT ATLANTAIGEACH NAN TRÀILLEAN 1770–1807

Leabhar Cùrsa – Nàiseanta 4 and 5

Altantic Slave Trade

Tha an leabhar Malairt Atlantaigeach nan Tràillean 1770-1807 bho Hodder Gibson freagarrach airson Eachdraidh aig Ìre Nàiseanta 4 & 5.

Tha e a’ toirt thugaibh:

■ geàrr-chunntas air gach topaig fon chuspair
■ fiosrachadh mionaideach air na ceithir phrìomh earrannan susbaint
riatanach
■ stiùireadh air sgrìobhadh aistean agus air dòighean measaidh sna
deuchainnean
■ bogsaichean fhaclan le mìneachadh air bun-bheachdan ùra agus
ceann-fhaclan.

EACHDRAIDH – LINN A’ CHOGAIDH MHÒIR 1900–1928

Leabhar Cùrsa – Nàiseanta 4 and 5

Era of the Great War

Seo aon leabhar airson cùrsaichean Eachdraidh Nàiseanta 4 & 5 a thèid a mheasadh bho 2018. Bu chòir oileanaich trì phrìomh roinnean ann an Eachdraidh Nàiseanta 4 & 5 a sgrùdadh, agus tha taghadh farsaing de chuspairean annta (còig anns a’ chiad dhà, deich anns an treas fear). Tha an t-sreath a’ còmhdach dà chuspair anns gach roinn.


Seo na tiotalan san t-sreath:
◗ Eachdraidh Ìre Nàiseanta 4 & 5: Linn a’ Chogaidh Mhòir 1900–1928
◗ Eachdraidh Ìre Nàiseanta 4 & 5: Malairt Atlantaigeach nan Tràillean 1770–1807
◗ Eachdraidh Ìre Nàiseanta 4 & 5: Saor mu dheireadh thall? Còraichean Catharra sna SA 1918–1968


Anns gach leabhar, tha fiosrachadh mionaideach air na ceithir earrannan riatanach de shusbaint airson Nàiseanta 5, cho math ri stiùireadh agus practas air sgrìobhadh Obair Shònraichte, agus air pròiseasan measaidh.

CRUINN-EÒLAS
Leabhar Cùrsa – Nàiseanta 4 and 5

Cruinn-eòlas

Is e cuspair cudromach a tha ann an Cruinn-eòlas oir tha e a’ toirt cothrom dhuinn diofar sgilean ionnsachadh: sgilean a dh’fheumas sinn airson mapadh, airson obair air a’ bhlàr-a-muigh, airson rannsachadh agus airson fiosrachadh is dàta a mhìneachadh ’s a thaisbeanadh. Tha e cuideachd a’ toirt cothrom dhuinn ar sgilean smaoineachaidh, ar sgilean litearrais agus ar sgilean àireamhachd a thoirt air adhart nuair a bhios sinn a’ dèiligeadh ri diofar earrannan den chuspair. Bidh sinn a’ leasachadh chomasan a tha feumail airson cosnadh, iomairt agus
saoranachd. Tha na sgilean seo feumail ann an iomadh suidheachadh eile agus bidh iad nan cuideachadh a thaobh ionnsachadh san fharsaingeachd, beatha làitheil agus obair làitheil.

 • Mapadh, Rannsachadh
 • Sgilean cruinn-eòlasach
 • Cruinneachadh, Pròiseasadh


Icon
Cruinn-eòlas - N4 & N5 (42 mb)

An Seotal
An Seotal

Briathrachas Cruinn-eòlas, Briathrachas Nuadh-eòlas, Briathrachas Eadar-lìn, Faclair Matamataig & Clàr nan Eileamaidean

Icon
Briathrachas Eadar-lìn
Icon
Faclair Matamataig
Icon
Clàr nan Eileamaidean

  Postairean Ciùil

  Chaidh na 33 postairean seo fhoillseachadh don dàrna/treas ìre le Stòrlann.

  Cuideachd, le stiùir bho thidsearan, chaidh 5 de na postairean a chlò-bhualadh agus a chur gu sgoiltean.

  Cùm sùil a-mach air an son ‘s iad a’ tighinn a dh’aithghearr!

  Icon
  Postairean Daydream - Seata slàn
  Elements
  comharran-ciuil
  An t-Alltan
  rachel-kellow-1

   Laoich Spòrs Ghàidhealach – Raonaid Kellow

  An t-Alltan

  • Ceumannan – Fàilte gu Ceumannan – Emma Burrows
  • Ceumannan – Fàilte gu Ceumannan air-loidhne – Emma Burrows
  • Ceumannan – A’ dèanamh aonadan Ceumannan eadar-ghnìomhach air Google Docs – Alasdair Bauld
  • Ceumannan – Wordwall – A’ cruthachadh gheamannan air loidhne x 4 – Emma Burrows
  • Fileanta – An làrach-lìn – Màiri NicRisnidh
  • Fileanta – A’ teagasg litreachas aig Nàiseanta 4/5 (Nobhail) – Iain Cuimneach
  • Fileanta – A’ cur eòlas air aonad Runrig – Seonaidh Charity
  • RSHP – Goireas nàiseanta – Diane Brus
  • Google Forms – A’ dèanamh mheasaidhean agus obair-dachaigh – Iain Cuimneach
  • Quizlets – Ceitidh Chaimbeul
  Volcanoes

  ’S e fuasgladh anns an talamh far a bheil magma teth à doimhneachd na talmhainn a’ bruthadh suas chun an uachdair a th’ ann a’ bholcàno. Mar as trice, tha iad coltach ri beanntan.

  Apps

  Gaelic Accents Plugin

  Ri fhaighinn taobh a-staigh Google Docs agus a dh’aithghearr ann an Microsoft 365

  Soundcloud

  Tha mìltean faidhlichean fuaim againn, còrr is 300 leabhar audio nam measg. Tha iad rim faotainn air diofar làraich ach cuideachd air Soundcloud.com

  • Leugh
  • Sgrìobh
  • Cunntais
  • Geamannan
  • Tòrr eile!
  • Fileanta
  • Ceumannan
  • Gàidhlig nan Òg
  • Bi Sunndach agus Seinn
  • Tòrr eile!
  • An t-sìde
  • Obraichean
  • Làithean na seachdain
  • Cuspairean sgoile
  • Tòrr eile!

  Seo Sibh!

  Tha goireas aig Stòrlann a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.
  Aon uair ’s gun tèid na stuthan a luchdachadh suas, nì Stòrlann luachadh orra, sgioblachdh a thaobh càileachd agus gràmar, agus eadar-theangachadh ma tha sin a dhìth.