Latha CPD

Mar a bhios fios agaibh ’s dòcha, tha Stòrlann an dùil latha CPD a chumail ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, Disathairne 23 An Gearran 2019.

Gillian Campbell-Thow, Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig eadar-amail, Bòrd na Gàidhlig, òraid, agus bidh sia bùthan-obrach ann.

Faodaidh sibh a dhol gu dà bhùth-obrach.

Tha tuilleadh fiosrachaidh gu h-ìosal.

Tha sinn an dòchas gun toir sibh taic do Stòrlann le tighinn chun an tachartais seo.

Làithean
Uairean
Mionaidean
Diogan

Clàr-ama

09:15 – 09:30

Tì agus Cofaidh / Clàradh

09:30 – 10:15

Fàilte, Fosgladh & Ceistean – Gillian Campbell-Thow, Bòrd na Gàidhlig | DU MacGIlleMhoire, Stòrlann 

10:15 – 12:00

Bùthan-obrach

12:00 – 12:45

Lòn

12:45 – 14:30

Bùthan-obrach

14:30 – 14:45

Taing / Dùnadh

Bùthan-obrach – Bun-sgoil

Bunaitean Litearrachd: Cluich, Sgeulachdan agus Òrain (madainn agus feasgar)

Sue Palmer agus Ceitidh Wight

Mar a thuirt James Britton, ‘Bidh leughadh agus sgrìobhadh a’ fleòdradh air cuan labhairt’. Feumaidh clann Bheurla ann an sgoiltean Gàidhlig practas gu leòr fhaighinn a’ bruidhinn an dàrna cànain mus tòisich iad a’ leughadh agus a’ sgrìobhadh, agus ‘s e cluich an dòigh as fheàrr air cànan labhairte a thoirt air adhart. Tha dà sheòrsa de chànan labhairte ann a tha gu sònraichte cudromach ann a bhith ag ionnsachadh litearrachd, agus tha iad tarraingeach do chlann ach uaireannan thèid an cur an dara taobh leis gum feumar fonaigs agus làmh-sgrìobhadh a theagasg. ’S iad na bunaitean air an do thog homo sapiens comas ann an litearrachd sa chiad àite: sgeulachdan agus òrain.

Sa bhùth-obrach seo bheir Sue Palmer (eòlaiche litearrachd) cunntas air a’ bhunait acadaimigich airson prìomhachas a thoirt do chluich, sgeulachdan agus òrain sna tràth-bhliadhnachan, agus innsidh Ceitidh Wight (àrd-thidsear/neach-stiùiridh Tràth Bhliadhnachan, Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Dùn Èideann) mar a tha an sgoil aicese a’ toirt a-steach feallsanachd teagaisg stèidhte air cluich ann am P1/2, le cuideam air sgeulachdan agus òrain.

Taic do chlann le feumalachdan cànain is cainnt ann am foghlam tron Ghàidhlig (madainn agus feasgar)

Morna Butcher agus Chris Mitchell

Cothrom beachdachadh air dòighean taic a chumail ri sgoilearan aig a bheil feumalachdan a thaobh cànan agus cainnt. Comhairle mu cuin agus ciamar a bu chòir taic fhaighinn o leasaiche cànain is cainnt, agus fiosrachadh mu phròiseact rannsachaidh a bha a’ coimhead ri dòighean measadh a dhèanamh ann an Gàidhlig airson duilgheadasan le cànan.

 

Latha CPD - Gaelic CPD Day Primary

Co-bhùth-obrach – Bun-sgoil agus Àrd-sgoil

Measaidhean Coitcheann Nàiseanta (feasgar a-mhàin)

Dòmhnall A MacLeòid agus Maeve NicFhionghain

Chaidh measaidhean air-loidhne a leasachadh a chuidicheas gus adhartas sgoilearan ann an litearrachd agus àireamhachd aithneachadh. Cuiridh na toraidhean fiosrachail taic ri breithneachadh proifeiseanta nan tidsearan. Nì a’ chlann agus na daoine òga gu lèir ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (P1, P4, P7 agus AS3) MCNG air litearrachd agus àireamhachd tron Ghàidhlig.

Sa bhùth-obrach seo gheibh com-pàirtichean geur-bheachd air na MCNG; an reusanachadh air cùl nam measaidhean; am pròiseas leis an deach na ceistean airson nam measaidhean a leasachadh; agus tuigse air na toraidhean fiosrachail a bheir an siostam, agus mar as urrainn seo cur ris a’ mheasadh nas fharsainge air clann agus daoine òga.

Thèid a’ bhùth-obrach a stiùireadh le Dòmhnall A. MacLeòid, Manaidsear For-ruigheachd, MCNG, Riaghaltas na h-Alba agus Maeve NicFhionghain, Àrd-oifigear Foghlaim, Foghlam Alba.

 

Latha CPD Glaschu

Bùth-obrach – Àrd-sgoil

SQA (madainn a-mhàin)

Alasdair Bauld agus Marilyn Waters

Co-bhùth-obrach SQA còmhla ri Alasdair Bauld (Eòlaiche Leasachadh Theisteanasan – Gàidhlig) agus Jennifer McHarrie (Co-òrdanaiche Theisteanasan – Luchd-ionnsachaidh). Bidh Pàirt 1 a’ coimhead air atharraichean air Gàidhlig Àrd Ìre, agus comheadaidh Pàirt 2 air cùisean nas fharsainge a tha a’ cuartachadh FMG aig Ìre Àrd-sgoile.

 

Latha CPD

Foirm Clàraidh

Tha clàradh air-loidhne dùinte a-nis. ’S dòcha gum bi àite fhathast ri fhaighinn agus mar sin, ma tha sibh airson a dhol ann, cuiribh fòn gu oifis Stòrlann air 01851 700 880

Participant Logos