Skip to content

Foghlam Gàidhlig ann an Alba Goireasan Gàidhlig dhuinn uile

Foghlam Gàidhlig dhuinn uile

An Crùnadh

King Charles and Queen Camilla
Crùnadh an Rìgh

Bidh Rìgh Teàrlach III air a chrùnadh Disathairne, 6 Cèitean 2023, ann an Abaid Westminster ann an Lunnainn. Tòisichidh an t-seirbheis aig 11 anns a’ mhadainn.

Aig an t-seirbheis, bidh an Rìgh air a chrùnadh agus thèid Camilla, a’ Bhanrigh Chèile, a chrùnadh na Banrigh.

YoS-logo-gaelic_supporting-white-ns

Sgeulachdan le Catrìona Lexy Chaimbeul

Catriona Lexy Campbell

Èistibh ri trì sgeulachdan bhon ùghdar, bana-bhàrd agus cleasaiche, Catrìona Lexy Chaimbeul agus gabh pàirt anns na bùithean-obrach a leanas. Gheibh sibh cothrom na sgeulachdan agaibh fhèin a dhèanamh san aon stoidhle. Chòrdadh e rinn na sgeulachdan agaibh a leughadh, nach cuir sibh iad gu oifis@storlann.co.uk

Chluinnear dà sgeulachd à beul-aithris agus aon air a sgrìobhadh le Catrìona i fhèin a tha a’ nochdadh anns an leabhar aice Sgeulachdan Eagalach Feagalach.

’S e cothrom a th’ ann do sgoilearan sgeulachadan thradiseanta a chluinntinn, na sgilean èisteachd is làbhairt agus sgrìobhaidh a leasachadh agus am macmeanma aca a bheothachadh. Siuthadaibh!

30 Latha de  Mhothachas

Leabhar-latha gus inntinn fhosgailte agus smaoineachadh deimhinneach a bhrosnachadh.

Leis an leabhran seo bidh tu a’ cumail d’ inntinn air na rudan deimhinneach nad bheatha. Co-dhiù a bheil iad beag no mòr, tha iad uile cudromach. ’S e dòigh a th’ ann air smaoineachadh air na rudan matha nad bheatha agus grèim a chumail orra.

mindfullness-boy

Postairean

Cuir casg air!
Cuir stad air Coròna-bhioras
Cuir Stad air Coròna-Bhioras
Cùm socair

Corona-bhìoras

Leabhar do chlann bho Acair

Làraich-lìn eile

Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail

Gàidhlig nan Òg

Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail
Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG

Lasadh

Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG
Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil

Ceumannan

Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil
An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig

Gaelic4Parents

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig