Latha CPD

Mar a bhios fios agaibh ’s dòcha, tha Stòrlann an dùil latha CPD a chumail ann an Tallachan Chorrain, An t-Òban Diardaoin 14 Màrt, 2019.

Dòmhnall Uilleam MacGilleMhoire, Ceannard Stòrlann am fosgladh, agus bidh còig bùthan-obrach ann.

Faodaidh sibh a dhol gu dà bhùth-obrach.

Tha tuilleadh fiosrachaidh gu h-ìosal.

Tha sinn an dòchas gun toir sibh taic do Stòrlann le tighinn chun an tachartais seo.

Clàr-ama

09:00 – 09:30

Tì agus Cofaidh / Clàradh

09:30 – 10:15

Fàilte, Fosgladh & Ceistean – DU MacGIlleMhoire, Stòrlann 

10:15 – 11:00

Bùthan-obrach

11:00 – 11:30

Tì agus Cofaidh

11:30 – 12:30

Bùthan-obrach

12:30 – 13:30

Lòn

13:30 – 15:15

Bùthan-obrach

15:15 – 15:45

Taing / Dùnadh

Bùth-obrach – Tràth Ìrean

Go!Gaelic (FMG) (madainn a-mhàin)

Jackie Mullen

Tha Jackie Mullen an-dràsta ag obair na co-òrdanaiche air goireas ùr a tha ga leasachadh le Stòrlann do aois 0-5. Tha i air Gàidhlig a theagasg do luchd-ionnsachaidh bhon tràth ìre suas gu Clas 7, gu sònraichte le ceòl agus geamannan. Na dreuchd na leas-cheannard air bun-sgoil ann an Glaschu, bha L1+2  an urra ri Jackie, a’ gabhail a-steach Gàidhlig bhon tràth ìre gun dàrna ìre. Tha Jackie cuideachd na neach-trèanaidh GLPS agus tha i air trèanadh a thoirt do thidsearan às leth co-bhanntachd nan comhairlean ann am meadhan na h-Alba, Earra-Ghàidheal agus Bòd, a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan Siar. Sa bhùth-obrach seo seallaidh Jackie cuid de na dòighean a chleachd i gus Gàidhlig a lìbhrigeadh gu soirbheachail do luchd-ionnsachaidh thairis air na bliadhnachan, agus molaidh i mar a ghabhas na dòighean sin a thoirt a-steach do cho-theacsa FMG. Bidh cothrom ann cuideachd beagan fhaighinn a-mach mun ghoireas ùr do aois 0-5.

 

Latha CPD - Gaelic CPD Day Primary

Bùthan-obrach – Bun-sgoil

Bunaitean Litearrachd: Cluich, Sgeulachdan agus Òrain (madainn)

Ceitidh Wight

Mar a thuirt James Britton, ‘Bidh leughadh agus sgrìobhadh a’ fleòdradh air cuan labhairt’. Feumaidh clann Bheurla ann an sgoiltean Gàidhlig practas gu leòr fhaighinn a’ bruidhinn an dàrna cànain mus tòisich iad a’ leughadh agus a’ sgrìobhadh, agus ’s e cluich an dòigh as fheàrr air cànan labhairte a thoirt air adhart. Tha dà sheòrsa de chànan labhairte ann a tha gu sònraichte cudromach ann a bhith ag ionnsachadh litearrachd, agus tha iad tarraingeach do chlann ach uaireannan thèid an cur an dara taobh leis gum feumar fonaigs agus làmh-sgrìobhadh a theagasg. ’S iad na bunaitean air an do thog homo sapiens comas ann an litearrachd sa chiad àite: sgeulachdan agus òrain.

Sa bhùth-obrach seo bheir Ceitidh Wight (àrd-thidsear/neach-stiùiridh Tràth Bhliadhnachan, Bun-sgoil Taobh na Pàirce, Dùn Èideann) mar a tha an sgoil aicese a’ toirt a-steach feallsanachd teagaisg stèidhte air cluich ann am P1/2, le cuideam air sgeulachdan agus òrain.

Apps Ghàidhlig (feasgar)

Chris Mitchell

Nì Chris Mitchell bùth-obrach ghnìomhach leis an cur luchd-dreuchd eòlas air na h-apps ùr againn: Speech Therapy & Gaelic (STAG), Air a’ Chloc, Dèan Matamataig & Fios air Fuaimean. A bharrachd air sin cleachdaidh sinn pàipear, peansailean agus pinn, agus ComicLife air iPad, gus sgeulachdan cartùn goirid a dhèanamh. Aig an deireadh bidh cothrom còmhraidh ann gus faighinn a-mach dè na goireasan eadar-obrachail a tha a dhìth ann an clasaichean FMG.

 

Latha CPD - Gaelic CPD Day Primary

Co-bhùth-obrach – Bun-sgoil agus Àrd-sgoil

Measaidhean Coitcheann Nàiseanta (madainn agus feasgar)

Dòmhnall A MacLeòid agus Maeve NicFhionghain

Chaidh measaidhean air-loidhne a leasachadh a chuidicheas gus adhartas sgoilearan ann an litearrachd agus àireamhachd aithneachadh. Cuiridh na toraidhean fiosrachail taic ri breithneachadh proifeiseanta nan tidsearan. Nì a’ chlann agus na daoine òga gu lèir ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (P1, P4, P7 agus AS3) MCNG air litearrachd agus àireamhachd tron Ghàidhlig.

Sa bhùth-obrach seo gheibh com-pàirtichean geur-bheachd air na MCNG; an reusanachadh air cùl nam measaidhean; am pròiseas leis an deach na ceistean airson nam measaidhean a leasachadh; agus tuigse air na toraidhean fiosrachail a bheir an siostam, agus mar as urrainn seo cur ris a’ mheasadh nas fharsainge air clann agus daoine òga.

Thèid a’ bhùth-obrach a stiùireadh le Dòmhnall A. MacLeòid, Manaidsear For-ruigheachd, MCNG, Riaghaltas na h-Alba agus Maeve NicFhionghain, Àrd-oifigear Foghlaim, Foghlam Alba.

 

Latha CPD Glaschu

Bùth-obrach – Àrd-sgoil

Goireasan Gàidhlig (feasgar a-mhàin)

Eòghan Stiùbhart

Mar Phrìomh Neach-dearbhaidh aig SQA  bidh Eòghan Stiùbhart a’ sealltainn ris na feumalachdan airson piseach a thoirt air sgilean sgrìobhaidh Luchd-ionnsachaidh aig Àrd-Ìre. Bidh e a’ toirt sùil air na comharran a tha sgoilearan a’ faighinn agus air dòighean a chuidicheas na tidsearan gus piseach a thoirt air na sgilean sgrìobhaidh a tha a dhìth air na sgoilearan. Bidh e cuideachd a’ toirt sùil air goireas gràmair a tha Stòrlann ag ullachadh airson Fileanta, agus a’ sealltainn ris na diofar dhòighean san gabh a chleachdadh sa chlas.

 

Latha CPD

Tha clàradh air-loidhne  dùinte a-nis. ’S dòcha gum bi àite fhathast ri fhaighinn agus mar sin, ma tha sibh airson a dhol ann, cuiribh fòn gu oifis Stòrlann air 01851 700880

Participant Logos