Skip to content

Primary School Castle

Bun-sgoil

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig

Gaelic4Parents

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig
Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail

Gàidhlig nan Òg

Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail
Bi Sunndach

Bi Sunndach agus Seinn!

Geamannan seinn Gàidhlig – bhidiothan, audio agus eile!
Bear Hunt

Tha Sinn a’ Dol a Shireadh Mathan

Seo leabhar chloinne le dealbhan bho 1989
Fonaigs don bhun-sgoil – leasaich briathrachas, labhairt agus èisteachd

Fios air Fuaimean

Fonaigs don bhun-sgoil – leasaich briathrachas, labhairt agus èisteachd
Giglets

Giglets ann an Gàidhlig

Sgeulachdan clasaigeach air an ath-innse le Giglets
Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG

Lasadh

Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG
Cùrsa a chleachdas tidsearan aig nach eil Gàidhlig idir no dìreach beagan Gàidhlig

Go!Gaelic

Cùrsa a chleachdas tidsearan aig nach eil Gàidhlig idir no dìreach beagan Gàidhlig
An aon chomaig Gàidhlig air-loidhne do chlann

'Smathsin

An aon chomaig Gàidhlig air-loidhne do chlann
Pasgan a tha an cois ciste làn de mhic-samhail nithean Lochlannach

Na Lochlannaich

Pasgan a tha an cois ciste làn de mhic-samhail nithean Lochlannach
Goireas eadar-chuspaireil a chuidicheas le teagasg WW2 ann am P4-7

An Dàrna Cogadh

Goireas eadar-chuspaireil a chuidicheas le teagasg WW2 ann am P4-7
Air 1 Faoilleach, 1919, chaidh HMY Iolaire fodha faisg air caladh Steòrnabhaigh

Call na h-Iolaire

Air 1 Faoilleach, 1919, chaidh HMY Iolaire fodha faisg air caladh Steòrnabhaigh
Eachdraidhean-beatha goirid air daoine ainmeil

Beatha le Buaidh

Eachdraidhean-beatha goirid air daoine ainmeil
Còrr is 30 teacsa a tha freagarrach airson Leughadh agus Sgrìobhadh Co-roinnte

Ceàird an Sgrìobhaiche

Còrr is 30 teacsa a tha freagarrach airson Leughadh agus Sgrìobhadh Co-roinnte
Mataichean bùird, Cairtean Dèan Seantans, Seantansan Loop, Postairean

Goireasan Cànain

Mataichean bùird, Cairtean Dèan Seantans, Seantansan Loop, Postairean
Gnìomhan ciùil agus bhidiothan trèanaidh ann am buidhnean ron-sgoil

A’ Chiste-chiùil

Gnìomhan ciùil agus bhidiothan trèanaidh ann am buidhnean ron-sgoil
Taoitear slàn le Fran Gray le audio agus leabhar ri luchdachadh a-nuas

An Fhìdeag Albannach

Taoitear slàn le Fran Gray le audio agus leabhar ri luchdachadh a-nuas
Grunn ghoireasan, ’s nam measg tha matamataig, robotaigs agus Raspberry Pi

STEM

Grunn ghoireasan, ’s nam measg tha matamataig, robotaigs agus Raspberry Pi
Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch

Seo Sibh!

Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch
Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt

Leasachadh Cainnt agus Gàidhlig

Goireasan airson obair an cois clann le duilgheadasan cainnt
Notaichean do thidsearan air grunn leabhraichean chloinne sònraichte

Leugh & Leasaich

Notaichean do thidsearan air grunn leabhraichean chloinne sònraichte
18 sgeulachdan traidiseanta, cuid à Alba, beòthaichte do chlann

Sgeulachdan Traidiseanta

18 sgeulachdan traidiseanta, cuid à Alba, beòthaichte do chlann
Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir

Mar a chuala mise e

Sgeulachdan traidiseanta le dealbhan à Alba ’s Èirinn agus notaichean tidseir
Diofar sheòrsaichean de cheallan: craiceann, fèithean, fuil agus cnàmhan

Obair nan Ceallan

Diofar sheòrsaichean de cheallan: craiceann, fèithean, fuil agus cnàmhan
Taic

Taic

Fhad ’s a tha sinn ri ionnsachadh dachaigh bidh luchd-obrach mar Jayne agus Angela ann airson cuideachadh le ceistean Gàidhlig no obair-dachaigh. Cleachd Messenger gus fios a chur thugainn no brùth am putan orains aig bonn deas an sgrion.

Faclan Feumail – Goireas Taic Litreachas

Goireasan airson taic a thoirt do chlann le leughadh, sgrìobhadh agus litreachadh. Leis an fhaclair shìmplidh seo thèid briathrachas sgoilearan P1-4 a leudachadh agus thèid bun-sgilean a leasachadh nuair a tha iad ag ionnsachadh aig an taigh.

Tha dealbhan tarraingeach a’ sealltainn ciall gach facail agus tha liostaichean ann cuideachd le gnìomhairean, facail calg-dhìreach an aghaidh a chèile, dathan, lathaichean agus àireamhan gu 20.

Scotland

Luchd-saidheans Albannach

CfE Ìre 2

Tha an goireas tar-churraicealam seo a’ toirt cothrom do sgoilearan faighinn a-mach mu 8 luchd-saidheans cudromach, a tha ainmeil agus nach eil cho ainmeil, fireannaich agus boireannaich. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh airson fiosrachadh agus an ceangal ri sgrìobhadh; le seo ‘s urrainn sgoilearan na teacsaichean a chleachdadh mar mhodailean, cuide ris a’ PhowerPoint agus am mat fhaclan, airson teacsaichean eachdraidh-beatha a sgrìobhadh iad fhèin.

Anns a’ ghoireas tha:

 • 8 teacsaichean leughadh airson fiosrachadh, aig trì ìrean dùbhlain, le diofar cheistean
 • PowerPoint agus mat fhaclan mun dòigh san sgrìobh thu eachdraidh-beatha
 • Ceistean sgilean smaoineachaidh
 • Geama chairtean
Vintage Penicillin Bottle

Leabhar-latha Ionnsachadh Dachaigh

Faireachdainnean

Seat phostairean/mataichean fhaclan a ghabhas cleachdadh ann an diofar dhòighean airson clann a chuideachadh gus am briathrachas agus an sgilean litearrachd faireachail a leasachadh.

Mapadh

mapping

Tha mapaichean air an dèanamh le luchd-tarraing mhapaichean airson daoine a stiùireadh.

Faigh a-mach mu dhiofar sheòrsaichean mapa agus mar a chleachdas tu co-chomharran airson àite no rud a lorg air map.

 

Àireamhachd agus matamataig : eòlasan agus builean
Cumadh, suidheachadh agus gluasad
Ceàrn, co-chothromachd agus cruth-atharrachadh
MTH 1-18a
MTH 2-18a

An Roinn Eòrpa

CfE Ìre 2

’S e goireas tar-churraicealam a tha seo a chuidicheas sgoilearan gu cur ris a’ mhap-inntinn aca agus eòlas a chur air dòighean-beatha, cruth-tìre, àiteachan cudromach agus cultar ann an dùthchannan san Roinn Eòrpa.
Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh agus sgrìobhadh theacsaichean
neo-fhicsean, agus tha e a’ toirt cothrom dhaibh na sgilean rannsachaidh agus na sgilean cruthachail aca a leasachadh.

Anns a’ ghoireas seo tha:

8 earrannan leughaidh airson fiosrachadh, aig trì ìrean,
le ceistean agus dùbhlain.
Stiùireadh air mar a sgrìobhar aithisg agus stuthan-taic sgrìobhaidh do sgoilearan.
Duilleagan-obrach mu mhapaichean..
Geama chairtean Top Trumps.
Duilleagan-rannsachaidh mu dhòighean-siubhail.

Volcanoes

’S e fuasgladh anns an talamh far a bheil magma teth à doimhneachd na talmhainn a’ bruthadh suas chun an uachdair a th’ ann a’ bholcàno. Mar as trice, tha iad coltach ri beanntan.

30 Latha de Mhothachas

Leabhar-latha gus inntinn fhosgailte agus smaoineachadh deimhinneach a bhrosnachadh.

Leis an leabhran seo bidh tu a’ cumail d’ inntinn air na rudan deimhinneach nad bheatha. Co-dhiù a bheil iad beag no mòr, tha iad uile cudromach. ’S e dòigh a th’ ann air smaoineachadh air na rudan matha nad bheatha agus grèim a chumail orra.

mindfullness-boy

Roilig faclan cumanta & Nathraichean agus àraidhean

dice
Roillig faclan

Pasgan gheamannan a tha freagarrach do sgoilearan ann an clas 1-3 airson practas a dhèanamh air faclan cumanta ann an dòigh spòrsail!

Snakes and ladders

Roilig stòiridh

Roilig dìsinn agus cleachd do mhac-meanmna gus stòiridh a dhèanamh!

Pasgan cànain do sgoilearan ceann shìos na bun-sgoile. An cois seo, tha gnìomhan gràmair, sgrìobhadh agus cothroman airson briathrachas a leudachadh.

neòineachan
wolf
Dèan Stòiridh

Tòisich le ‘Uair a bha siud’ agus inns stòiridh a tha a’ ceangal nan 9 dealbhan ri chèile…

DICE
Storyworlds

Tha sreath leabhraichean Storyworlds ri fhaighinn mar leabhraichean audio air Gaelic4Parents.com agus air Soundcloud.com. Rinn sinn sgan de na leabhraichean gu lèir agus tha iad a-nis rim faotainn mar pdfs air làrach SeoSibh!

Girls with dogs
Soundcloud

Tha mìltean faidhlichean fuaim againn, còrr is 300 leabhar audio nam measg. Tha iad rim faotainn air diofar làraich ach cuideachd air Soundcloud.com

 • Leugh
 • Sgrìobh
 • Cunntais
 • Geamannan
 • Tòrr eile!
 • Fileanta
 • Ceumannan
 • Gàidhlig nan Òg
 • Bi Sunndach agus Seinn
 • Tòrr eile!
 • An t-sìde
 • Obraichean
 • Làithean na seachdain
 • Cuspairean sgoile
 • Tòrr eile!

Seo Sibh!

Tha goireas aig Stòrlann a leigeas le luchd-cleachdaidh stuthan a tha iad fhèin air ullachadh a luchdachadh suas gu stòr susbaint didseatach.
Aon uair ’s gun tèid na stuthan a luchdachadh suas, nì Stòrlann luachadh orra, sgioblachdh a thaobh càileachd agus gràmar, agus eadar-theangachadh ma tha sin a dhìth.